torsdag 4 oktober 2012

Ställplats i Kristianstad? Kristianstads kommun?

Föreslagen plats för en ställplats norr om skyddsvallen, om inte avlopp är möjligt, vilket det i och för sig borde vara. Går det också att anlägga en gratis ställplats/P-plats för husbilar utan avlopp och då faller alla kommunens argument till det omöjliga i detta medborgarförslag.
Tämligen låg nivå alltså ej behov att gräva igenom hela skyddsvallen för avlopps läggning.
Också möjlig placering av ställplats för Kristianstad söder o. väster om skyddsvallen i anslutning till Fälladsgatan, där avlopp och el bör finnas lätt tillgängligt.
Här kan du läsa mitt yttrande på medborgarförslag, som jag tycker skulle tillföra Kristianstads besöksnäring mycket, om en central ställplats i Kristianstad till Kristianstads kommun 121002, stöd gärna min namninsamling och opinionsbildning för detta förslag i slutet av detta inlägg:

Kristianstads Kommun
Kommunalstyrelsen
Kommunalfullmäktige
29180 Kristianstad

Medborgarförslag angående ställplats för husbilar med plats för 10-20 husbilar i anslutning till Naturum och dess parkering. ÄnrKS 2011/5
Jag mottog ett tjänsteutlåtande 120829 angående mitt medborgarförslag om ställplats för husbilar vid Naturum Änr KS 2011/5 och en Möjlighet till komplettering av yttrande 120917 


Jag är mycket förvånad, att man under 20 månaders utredning inte kunnat finna och möjliggöra mark för ställplats i Kristianstad, som skulle vara ett positivt bidrag till besöksnäringen för Kristianstads centrum och inte minst vårt unika och välomtalade Naturum och Vattenriket.

Jag blev ännu mer förvånad då Kristianstads kommuns turiststrateg Eva Berglund skriver: ”Det känns mycket frustrerande för mig, att vi inte kan erbjuda ställplats i Kristianstad, trots många års försök att nå en lösning.
Vi är informerade om att det ofta inte rör sig om så stora insatser för att få en husbilsplats till stånd, men frågan om placering har varit problemet. I nuläget måste de omfattande byggprojekten i centrum bli klara, men det är vår förhoppning att det under vägen går att hitta en bra lösning.”

Jag har presenterat mitt medborgarförslag för styrelsen i Husbilsklubben (HBK) och för styrelseledamoten Mats Carlström, som jag träffat här i Kristianstad, som är en av de ansvariga för ställplatsfrågor i denna klubb med ca 9000 medlemmar


  • HBK har avsatt medel till kommuner, som ser det positiva värdet av centrala platser för husbilar och har en möjlighet att sponsra kommunen med en tömnings station.
  • HBK anser även att parkerade husbilar är också att anse som gratis bevakning av en parkering. Om Kristianstads kommun har några frågor om ställplatser, är Mats Carlström i 
  • HBK villig att ställa upp med sitt kunnande i ställplatsfrågor. 

Jag har bifogat en film från HBK, vilket klart visar det positiva för en stad med en central ställplats. Det sägs i denna film, att HBK har ca 7000 medlemmar, vilket var då filmen gjordes, HBK har idag ca 9000 medlemmar. 

J
ag har också presenterat mitt förslag på olika interna forum för husbilsägare såsom Caravan Club, HBK, MHC, Husbils Vännerna och andra olika bloggar som drivs av husbilsägare, där jag sett, att detta förslag har under kort tid visats fram till 120930 inte mindre än 4222 gånger.

Jag har också frågat efter diarieföringen och innehållet av utlåtandet från kommunledningskontoret, som ligger till förslag och som underlag till kommunstyrelsen som avslag på mitt medborgarförslag. Detta har aldrig redovisats inte mer än vilka som var närvarande och något om perifera förslag.

Jag har efter tjänstemannautlåtandet även besökt området, som jag föreslagit.
Jag ställer mig då frågan?

Skulle det inte vara möjligt att koppla vatten och avloppsautomaten till befintligt avlopp i Naturum, om det är problem under vinterhalvåret skulle ställplatsen kunna t.ex. bara vara öppen under den frostfria perioden av året 15/3-1/11?
Det skulle inte vara nödvändigt att forcera skyddsvallen, som nämns i tjänsteutlåtandet, om avloppet dras längs gångstigen vid Helgeån fram till Fäladsgatan(foto bifogas). En möjlighet skulle också vara att använda avlopp av LT-typ, som kommer att användas längs hela kustremsan mot Hanöbukten i Kristianstads kommun.
I annat fall finns också en stor yta norr om Fäladsgatan och Bomgatan och söder om skyddsvallen alltså även med gångavstånd till Naturum och Kristianstads centrum samt närhet till livsmedelsinköp(Willys Lidl), vilket är positivt vid husbilsresande.

Denna etablering skulle vara kostnadseffektiv, och då det kan antagas, att avlopp och el finns i Fäladsgatan.

Det går också att anlägga en parkering eller en ställplats för husbilar utan möjlig tillgång till vatten och avlopp på föreslagen plats i närheten av Naturum(enligt mitt medborgarförslag), vilket också är ett positivt tillskott för Kristianstad.

Jag fick även detta förslag från en medlem i en husbilsorganisation, om Kristianstad kommun anser alla tidigare nämnda förslag som omöjliga att genomföra.
”Förslaget är mycket väl genomtänkt, man kan ju tänka sig följande att man börjar med att markerar upp plats för 5 - 10 husbilar. Parkeringen finns ju redan och många platser att parkera på ca 150 -200 st. Detta bör inte innebära några större kostnader. Efter ett år kan man ju göra en utvärdering, används denna centrala ställplats ca 500 - 700 meter från centrum och utifrån det gå vidare på lämpligt sätt. Med de parkeringsproblem som redan finns och bara kommer att bli större i de centrala delarna av Kristianstad”.

Om alla möjligheter anses som ogenomförbara, föreslår jag härmed, att 5-10 P-platser anordnas på parkeringen vid Naturum, som dessutom som nämndes i Kristianstadsbladet 120928 ”Naturums p-platser. Ett hundratal nya p-platser kan anläggas där.”

M.a.o. skulle det inte nu med denna planerade utökning av Naturumsparkeringen vara några större problem för kommunen i synnerhet, om man söker och letar efter en central plats för husbilar, som liggare ca 4-500 meter från centrum.

Jag avråder med all tydlighet vad som föreslås i tjänsteutlåtandet med parkering vid ishallen, vilket är ca 1700 meter från centrum likaså parkering på f.d. gasverkstomten, vilket är ca 1300 meter till centrum.
 
Husbilsparkering i närheten av Naturum måste ses som det mest relevanta och optimala förslag för Kristianstad och besöksnäringen och lättillgängligt från E22an, dessutom med möjligheter till livsmedelsinköp i denna närhet är mycket positivt i dessa sammanhang.

Med anledning av oklarheter i tjänstemannautlåtande hemställer jag, att denna skrivelse skall föredragas på nästa kommunalfullmäktige möte, då inte alla demokratisk valda politiska partier har representanter i kommunstyrelsen.

Jag ser framemot ett positivt svar från Kristianstads kommun angående anläggandet av ställplats/parkeringsplats för Husbilar på västra sidan av Helgeå mellan Naturum och Fäladsgatan och som jag tidigare nämnt hjälper jag gärna till att sprida kännedomen i olika husbilsorganisationer om en ställplats/parkeringsplats här i Kristianstad i Sverige och övriga Europa.

 Kristianstad 121002
 Olle Johansson

Stöd ställplats/parkering för Husbilar vid Naturum i Kristianstad 

Sänd ett mail till Kristianstads kommun och tala om värdet av en central ställplats/parkering för husbilar i Kristianstad.
Kristianstads kommun info@kristianstad.se
Kommunledningskontoret kommunledningskontoret@kristianstad.se
Kristianstads Turistbyrå touristinfo@kristianstad.se 

Fler
Ställplatser
Olles filmer på  Youtube och bilder på Picasa
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se  
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar